ecShop伪静态设置简单教程发布时间:2015/7/28 11:51:00 阅读次数:

  伪静态三个条件。

1、要求空间商设置伪静态的环境; (这个条件为首选。空间不支持,下面就不用说了。)

2、在网站目录将htaccess.txt 改成 .htaccess

3、在后台设置开户 伪静态 功能

设置好后清缓存,查看网店; 即可生效了。非常简单;

设置图片说明: 在后台 商店设置 > 基本设置 > URL重写 > 选上 简单重写

伪静态2.gif空间商伪静态代码如下:复制给空间商就行了。非常简单的。


[ISAPI_Rewrite]
# ECSHOP
RewriteRule /index.html  /index.php
RewriteRule /default.html /index.php
RewriteRule /ecshop/feed.xml  /ecshop/feed.php
#RewriteRule /ecshop/category-([0-9]+)-b([0-9]+)-([0-9]+)-(.+)-([a-zA-Z]+)(.*)\.html$ /ecshop/category.php?id=$1&brand=$2&page=$3&sort=$4&order=$5
RewriteRule ^(.*)/category-([0-9]+)-b([0-9]+)-([0-9]+)-(.+)-([a-zA-Z]+)(.*)\.html$ $1/category\.php\?id=$2&brand=$3&page=$4&sort=$5&order=$6
#RewriteRule /ecshop/category-([0-9]+)-b([0-9]+)-([0-9]+)(.*)\.html$   /ecshop/category.php?id=$1&brand=$2&page=$3 
RewriteRule ^(.*)/category-([0-9]+)-b([0-9]+)-([0-9]+)(.*)\.html$   $1/category\.php\?id=$2&brand=$3&page=$4 
#RewriteRule /ecshop/category-([0-9]+)-b([0-9]+)(.*)\.html$    /ecshop/category.php?id=$1&brand=$2 
RewriteRule ^(.*)/category-([0-9]+)-b([0-9]+)(.*)\.html$    $1/category\.php\?id=$2&brand=$3 
#RewriteRule /ecshop/category-([0-9]+)(.*)\.html$     /ecshop/category.php?id=$1 
RewriteRule ^(.*)/category-([0-9]+)(.*)\.html$     $1/category\.php\?id=$2 
#RewriteRule /ecshop/goods-([0-9]+)(.*)\.html$     /ecshop/goods.php?id=$1
RewriteRule ^(.*)/goods-([0-9]+)(.*)\.html$ $1/goods\.php\?id=$2

#RewriteRule /ecshop/article_cat-([0-9]+)-([0-9]+)-(.+)-([a-zA-Z]+)(.*)\.html$ /ecshop/article_cat.php?id=$1&page=$2&sort=$3&order=$4 
RewriteRule ^(.*)/article_cat-([0-9]+)-([0-9]+)-(.+)-([a-zA-Z]+)(.*)\.html$ $1/article_cat\.php\?id=$2&page=$3&sort=$4&order=$5 
#RewriteRule /ecshop/article_cat-([0-9]+)-([0-9]+)(.*)\.html$   /ecshop/article_cat.php?id=$1&page=$2  
RewriteRule ^(.*)/article_cat-([0-9]+)-([0-9]+)(.*)\.html$   $1/article_cat\.php\?id=$2&page=$3  
#RewriteRule /ecshop/article_cat-([0-9]+)(.*)\.html$    /ecshop/article_cat.php?id=$1  
RewriteRule ^(.*)/article_cat-([0-9]+)(.*)\.html$    $1/article_cat\.php\?id=$2  
#RewriteRule /ecshop/article-([0-9]+)(.*)\.html$     /ecshop/article.php?id=$1  
RewriteRule ^(.*)/article-([0-9]+)(.*)\.html$     $1/article\.php\?id=$2  
#RewriteRule /ecshop/brand-([0-9]+)-c([0-9]+)-([0-9]+)-(.+)-([a-zA-Z]+)\.html /ecshop/brand.php?id=$1&cat=$2&page=$3&sort=$4&order=$5
RewriteRule ^(.*)/brand-([0-9]+)-c([0-9]+)-([0-9]+)-(.+)-([a-zA-Z]+)(.*)\.html $1/brand\.php\?id=$2&cat=$3&page=$4&sort=$5&order=$6
#RewriteRule /ecshop/brand-([0-9]+)-c([0-9]+)-([0-9]+)(.*)\.html   /ecshop/brand.php?id=$1&cat=$2&page=$3
RewriteRule ^(.*)/brand-([0-9]+)-c([0-9]+)-([0-9]+)(.*)\.html   $1/brand\.php\?id=$2&cat=$3&page=$4
#RewriteRule /ecshop/brand-([0-9]+)-c([0-9]+)(.*)\.html    /ecshop/brand.php?id=$1&cat=$2
RewriteRule ^(.*)/brand-([0-9]+)-c([0-9]+)(.*)\.html    $1/brand\.php\?id=$2&cat=$3
#RewriteRule /ecshop/brand-([0-9]+)(.*)\.html     /ecshop/brand.php?id=$1
RewriteRule ^(.*)/brand-([0-9]+)(.*)\.html     $1/brand\.php\?id=$2
#RewriteRule /ecshop/tag-(.*)\.html      /ecshop/search.php?keywords=$1
RewriteRule ^(.*)/tag-(.*)\.html      $1/search\.php\?keywords=$2